Så går det till vid insamling av stamceller

Det är viktigt att de blivande föräldrarna förstår att insamling av stamceller ska ses som en möjlighet då varken Cellaviva eller förlossningskliniken i förväg kan garantera att insamlingen går att genomföra.

Det inte alltid är möjligt att göra en lyckad insamling, trots tid, träning och utrustning. Proceduren får inte under några som helst omständigheter äventyra säkerheten för moder, barnet eller någon annan person på förlossningskliniken. Det är alltid förlossningspersonalen som avgör om det är lämpligt att samla in stamcellerna. Förlossningspersonalen har Cellavivas fulla förtroende.

Följande flödesschema beskriver hur stamceller från efterbörden samlas in på ett säkert sätt.

 

 • 1. Cellavivaboxen

  Cellavivaboxen skickas hem till de blivande föräldrarna som ombeds att läsa igenom informationen och att skriva under avtalen som ligger i boxen. De får också ett informationsblad som skall lämnas till barnmorskan på mödravården/barnmorskemottagning så att hon kan föra in i den blivande moderns journal att insamling av stamceller önskas i samband med förlossningen.
  I boxen finns dessutom allt som behövs för insamlingen.

 • 2. Vid förlossningen

  Den dag då det är dags för barnet att födas tar de blivande föräldrarna med Cellavivaboxen till förlossningen. De uppmanas att informera om att de har med sig en Cellavivabox, när de ringer in till förlossningskliniken. På så vis får kliniken på förhand reda på att de vill samla in stamceller och kan planera för det.
  I boxen finns allt som behövs för insamling av navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. Materialet ligger i en försluten box som inte skall öppnas före förlossningen.

 • 3. Insamling

  Så snart barnet är fött så skall navelsträngsblodet och navelsträngsvävnad samlas in med hjälp av utrustningen i Cellavivaboxen. Insamlingen av navelsträngsblod görs med fördel när moderkakan fortfarande är kvar i livmodern men efter att navelsträngen klippts av. Därefter klipps en bit (10-20 cm) av navelsträngen. Det är smärtfritt för såväl mor som barn. Insamlingsförfarandet tar mellan 3 och 5 minuter. Om moderkakan kommit ut så läggs den i en ren skål och insamlingen görs på samma vis. Ett blodprov på mamman tas (helst före förlossningen) och skall skickas tilsammans med de insamlade stamcellerna. Provet tas för kontroll av eventuella infektiösa sjukdomar.

 • 4. Transport

  När insamlingen är klar fyller den som har genomfört insamlingen i en tillvarataganderapport och placerar dokumentet i Cellavivaboxen. Sedan kontaktas Cellaviva för bokning av kurirtransport till Cellavivas laboratorium. Det insamlade navelsträngsblodet,-vävnaden samt blodprovet från mamman skall hela tiden förvaras i rumstemperatur.

 • 5. Analys

  På plats på laboratoriet tas stamcellerna om hand av laboratoriepersonal. Stamcellerna analyseras, fryses ned i flytande kväve och förvaras i en frys vid en temperatur om -196°C. Cellerna långtidsförvaras under trygga och säkra förhållanden i Cellavivas biobank. Hos Cellaviva förvaras också avtal, hälsodeklaration och information om stamcellernas ägare.

 • 6. Förvaring

  FörvaringOm cellerna inte har begärts ut utan innan barnet fyllt 18 år övergår ägandeskapet av stamcellerna till barnet. Allt tyder på att stamcellerna kan förvaras på detta sätt i minst en livstid. Detta innebär en trygghet för barnet och familjen, eftersom de flesta sjukdomarna kommer senare i livet.

Instruktioner om insamling av navelsträngsblod

1. Instruktionsfilm

Så går det till – film om insamlingsförfarandet

Insamling av navelsträngsblod, instruktionsfilm för förlossningspersonal from Cellaviva on Vimeo.

2. Instruktioner till förlossningspersonal

Avtal med Cellaviva

Cellaviva har utbildat och har samarbete med ett växande antal förlossningskliniker i Sverige. Alla förlossningskliniker i Sverige är också välkomna att skriva avtal med Cellaviva. Ett avtal med förlossningskliniken innebär att Cellaivva kan lämna ersättning till kliniken som kompensation för arbetet med insamling av stamcellerna. Vi på Cellaviva finns alltid till hands för utbildning och information om stamceller och familjesparande. 

Kvalitet och analys

Kvalitet och säkerhet är en del i Cellavivas värdegrund.
Cellaviva har tillstånd av IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Detta innebär att vi står under IVOs översyn och inspektion. Cellavivas vävnadsinrättning och biobank lyder under vävnadslagen och Hälso-och Sjukvårdslagen.

Då de insamlade stamcellerna kommit till Cellavivas laboratorium utförs bl.a tester på stamcellernas viabilitet. Därefter fryses stamcellerna in. I de fall detta är möjligt så delas cellerna upp i flera "portioner" för att möjliggöra uttag vid olika tillfällen. De infrysta stamcellerna förvaras i flytande kväve i – 196 grader Celsius i våra kryokärl i enskilda fack.

Man har idag förvarat stamceller i över 20 år utan att kvaliteten påverkats. Allt tyder på att förvaring kan fortsätta ytterligare många år.

Support

Personalen på förlossningen avgör om det är möjligt att samla in stamceller. Ibland uppstår akuta situationer i samband med förlossningen som gör det omöjligt. Föräldrar får information om att det ska ses som en möjlighet att samla stamceller. I de fall som insamling ej har gått att utföra, om insamling misslyckats, leverans misslyckas eller om Cellaviva på något vis ej hanterat provet rätt krediteras avgiften för inköp av boxen.

Ett supporttelefonnummer för personal som hjälper till med insamlingen av navelsträngsblodet finns och kan ringas dygnet runt. Om det skulle uppstå frågor finns vi på Cellaviva tillgängliga på telefon 070-286 14 20.

Publikt och privat sparande av navelsträngsblod

I alla världsdelar finns både publika och privata navelsträngsblodbanker. För närvarande ca 100 publika och 200 privata.

I Sverige finns en publik bank, Nationella Navelsträngsblodbanken i Göteborg. Dit kan man donera sitt barns navelsträngsblod om barnet föds på Östra Sjukhuset eller Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, eller vid Karolinska Sjukhuset i Huddinge – veckodagar på dagtid. Det är en biobank där vårdgivare kan söka navelsträngsceller för att hjälpa patienter som är i behov av en stamcellstransplantation vid sjukdomar där man behöver ha stamceller från någon annan individ. Sådana sjukdomar är leukemi och ärftliga blodsjukdomar. Celler från knappt 1% av alla förlossningar/år sparas i den biobanken. Detta är ett komplement till frivilliga vuxna donatorer såsom Tobiasregistret. Om man hittar en HLA-matchning som passar den sjuka patienten kan det vara mycket värdefull behandling.

Väljer man att spara i en privat navelsträngsblodbank som Cellaviva innebär det att man sparar till sitt barn för möjlig framtida användning där egna celler är bäst. Cellerna kan också användas till nära släktingar. Cellerna förvaras tryggt under barnets livstid och vid behov lämnas de ut utan avgift. De stamceller som finns i efterbörden ställer, i många fall, lägre krav på perfekt HLA-matchning jämfört med stamceller från vuxna individer vilket innebär en ökad möjlighet till användning av familjesparade stamceller för transplantation mellan syskon eller andra släktingar.